Dịch vụ tích hợp Viễn thông – CNTT

One-Stop-Shop: InfoTelecom mang tới khách hàng dịch vụ tổng thể, tích hợp Viễn Thông và Công nghệ Thông tin.

Dịch vụ Cloud

Dịch vụ Data Center

Dịch vụ Voice

Dữ liệu & Internet

Dịch vụ VAS & CNTT